Spring naar inhoud

Maandelijks archief: februari 2017

Sociale Markt op 7 maart 2015

De Cliëntenraad heeft samen met vele andere instanties op de sociale markt gestaan in de “oude” basisschool D’n Overkant.
Het platform minima en Maatschappelijk werk is hoog nodig en tijdens deze sociale markt waren we allemaal bereikbaar en kon er informatie gegeven worden over wat de Cliëntenraad doet. Maar daarnaast ook de andere organisatie. O.a. waren EVA, de Appelkring, Voedselbank, het werkplein, KBO en nog vele andere organisaties aanwezig.

Ongeveer 100 bezoekers hebben de markt weten te vinden. We kunnen spreken van een geslaagde markt. Welke ons inziens zeker een vervolg mag hebben. Hopen dat we mensen op weg hebben geholpen in de wirwar van nieuwe regels en wetgevingen.

Naast de sociale markt zijn we de rest van het jaar ook te bereiken. Zie daarvoor de contact gegevens op de website.

Oproep van kanidaten voor Cliëntenraad Sociale Zaken

Burgemeester en wethouders roepen belangstellenden op om zich kandidaat te stellen voor de Cliëntenraad Sociale Zaken.

Wat is de Cliëntenraad?

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de afdeling Samenleving bij de uitvoering en toepassing van de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De cliëntenraad behartigt de belangen van de mensen, die cliënt zijn bij de afdeling Samenleving en aangewezen zijn op een werkeloosheid- of bijstandsuitkering of een voorziening van deze afdeling. De cliëntenraad is samengesteld uit elf personen, deels bestaande uit cliënten en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke belangengroepen.

De leden zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • De Cliëntenraad Sociale Zaken is er om de situatie van de mensen in de gemeente Etten-Leur, voor zover zij – volledig of gedeeltelijk – aangewezen zijn op een uitkering of voorziening van de afdeling Samenleving te bespreken en te verbeteren.
  • De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van b&w en de gemeenteraad. Ook draagt de cliëntenraad initiatieven aan over de dienstverlening. Zo nodig overlegt de cliëntenraad met de wethouder en het afdelingshoofd Samenleving.
  • De Cliëntenraad bespreekt en beoordeelt gehanteerde procedures, regelingen en uitvoeringspraktijken van de afdeling Samenleving.
  • De Cliëntenraad is alert op nieuwe of gewijzigde wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid.
  • De Cliëntenraad overlegt zo nodig met andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de minima.
  • De Cliëntenraad vertegenwoordigt zijn achterban, zijnde alle cliënten van de afdeling Samenleving.
  • De Cliëntenraad houdt maandelijks vergaderingen.

Niet tot de taak en bevoegdheid van de Cliëntenraad Sociale Zaken behoort het uitbrengen van advies bij klachten of bezwaarschriften van individuele klanten.

De Cliëntenraad Sociale Zaken bestaat uit een combinatie van cliënten van de afdeling Samenleving en vertegenwoordigers van een maatschappelijke instelling of belangenorganisatie die direct of indirect deel uit maakt van het dagelijkse leven van de cliënt.

Als cliënt van de afdeling Samenleving wordt aangemerkt de persoon die uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet en/of een voorziening heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In verband met het vertrek van een aantal cliënten is er momenteel behoefte aan nieuwe kandidaten vanuit de groep cliënten van de afdeling Samenleving.

Cliënten van de afdeling Samenleving worden daarom in de gelegenheid gesteld zich uiterlijk 19 april 2015 schriftelijk aan te melden voor de Cliëntenraad Sociale Zaken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Cliëntenraad Sociale Zaken (mevrouw M. Pruyssers 076-5033376 of mevrouw M. van den Oever 076-5023252 of via e-mail ettenleur.clientenraad.soza@gmail.com)

Op de website van de gemeente Etten-Leur www.etten-leur.nl  (Uitkering & inkomen) staat ook informatie over de Cliëntenraad Sociale Zaken.