Spring naar inhoud

Welkom

Welkom op de website van de Cliëntenraadraad Sociale Zaken van de gemeente Etten-Leur.
U vindt hier alle informatie over uitkeringen en andere financiële mogelijkheden van de gemeente Etten-Leur en over de Cliëntenraad zelf.

Voort geven wij informatie, of vertellen wij waar u informatie kunt verkrijgen, over bijvoorbeeld: bijzondere bijstand, minimabeleid, huur- en zorgtoeslag, schuldhulpverlening/kwijtschelding, kinderopvang, uitstroombeleid, vrijwilligerswerk en procedures en termijnen.

Wij doen er alles aan deze site actueel en juist te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruikersvriendelijk en toegankelijk is. Komt u toch iets tegen dat niet correct of verouderd is of heeft u voorstellen voor verbetering, stuur dan een reactie via het contact formulier.


Cliëntenraad Sociale zaken blijft op de hoogte

De onafhankelijke Cliëntenraad Sociale Zaken vindt het belangrijk om te weten hoe de politiek in elkaar steekt, en dan met name in onze eigen gemeente Etten-Leur.

  Cursus

Enkele leden van de Cliëntenraad volgen een cursus over de werkwijze van de politiek in onze gemeente. Inmiddels zijn deze mensen een aantal weken bezig met deze cursus, waardoor er heel veel wordt opgestoken over de structuur en de werkwijze van de gemeenteraad en het college van b&w. Het voordeel van deze cursus is dan ook dat wij als onafhankelijke Cliëntenraad precies weten hoe te adviseren en te handelen om voor ons advies draagvlak te krijgen binnen de gemeente. Kortom we weten straks hoe de lijnen lopen en we spreken de taal.

Behartigen van belangen

Met deze extra kennis kunnen wij dus op een goede manier de belangen behartigen van de mensen waarvoor de Cliëntenraad is ingesteld. Om deze kennis optimaal te kunnen gebruiken, hebben wij informatie nodig van de inwoners. Want zij kunnen aangeven wat er nog ontbreekt of wat er eventueel nog fout gaat of niet duidelijk is. Met die informatie kunnen wij als onafhankelijke Cliëntenraad Sociale Zaken deze problemen signaleren en uitfilteren om vervolgens een gedegen advies naar de gemeente uit te brengen.

Kortom: de Cliëntenraad Sociale Zaken blijft op de hoogte!


 

De Cliëntenraad Sociale Zaken behartigt de belangen van Etten-Leurse cliënten met een bijstandsuitkering en met een inkomen op het minimumniveau.

De Cliëntenraad versterkt de positie van die cliënten en geeft hen een stem bij het bepalen van beleid.

De Cliëntenraad geeft als onafhankelijk adviesorgaan gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en praat en denkt mee over (beleids)zaken.

De Cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen als u uw ideeën en wensen doorgeeft.

Wat is de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is een groep van elf personen. Zes cliënten van de afdeling Samenleving en vijf vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Etten-Leur. De Cliëntenraad is een door de gemeente officieel ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De leden, benoemd door het college van burgemeester en wethouders, hebben een zittingstermijn van 4 jaar. Daarna is er de mogelijkheid van een extra termijn van 4 jaar.

 

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Bespreken en waar mogelijk verbeteren van de situatie van de inwoners die volledig of gedeeltelijk zijn aangewezen op een uitkering of een voorziening van de afdeling Samenleving.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van b&w en de gemeenteraad.
  • Aandragen van initiatieven over de dienstverlening.
  • Overleggen met de wethouder en de afdeling Samenleving van de gemeente Etten-Leur
  • Bespreken en beoordelen van gehanteerde procedures en regelingen voortkomend uit de afdeling Samenleving
  • Alert zijn op nieuwe of gewijzigde wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid.
  • Overleggen met andere maatschappelijke organisaties die zich richten op de minima.
  • Vertegenwoordigen van de achterban: dat zijn alle cliënten van de afdeling Samenleving.
  • Vergaderen maandelijks.

Wat kan de Cliëntenraad voor u doen?

Het kan zijn dat uw contacten met de afdeling Samenleving niet altijd verlopen zoals u zou willen of zelfs dat u een probleem heeft. Of dat u bepaalde regels niet begrijpt. Of dat u vooraf advies van de Cliëntenraad wilt. Hierover kunt u met de Cliëntenraad praten. De Cliëntenraad kan advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties, maar mag cliënten niet persoonlijk vertegenwoordigen bij conflicten met de afdeling Samenleving. Wel kan en mag de Cliëntenraad opmerkingen verzamelen om die vervolgens door te geven aan de afdeling Samenleving. Voor individuele conflicten zijn er de procedures voor klachten en bezwaarschriften. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De Cliëntenraad raadt u aan daarvan gebruik te maken als er een reden voor is.

 

Wat kunt u doen?

Misschien denkt u wel eens: “Daar zou de Cliëntenraad eens naar moeten kijken en aandacht aan moeten besteden”, “Waarom doet de afdeling Samenleving dit niet” of “Dit deugt niet”. Aarzel niet om de Cliëntenraad daarvan op de hoogte te stellen. Wie weet kan de raad er wat mee. De Cliëntenraad is afhankelijk van meningen en ervaringen van cliënten om goed advies te kunnen uitbrengen. De Cliëntenraad wil natuurlijk ook erg graag weten wat u van de raad wenst en verwacht. Uw inbreng is van groot belang en uw ideeën doen er zeker toe.